top of page

|     LUXURY   BRAND

|     OBCHODNÉ PODMIENKY PLUM

TERMS & CONDITIONS

 

PLUMPODMIENKY

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNÁVKA

Objednaním hotového výtvarného diela vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre objednanie výtvarného diela je potrebné zadať objednávku osobne, alebo ju zaslať poštou alebo formou e-mailu, s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, t. j. celé meno a priezvisko kupujúceho, adresu doručenia zásielky a kontakt, napr. e-mailový alebo telefonický kontakt. Po objednaní predávajúci odošle kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky a faktúru. Vykonaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že súhlasí bez výhrad s týmito podmienkami predaja. Pri objednaní tvorby na mieru vzniká kúpna zmluva až prevzatím a zaplatením faktúry objednaného diela na mieru; do tohto momentu je objednávka nezáväzná pre objednávateľa.

 

CENA VÝTVARNÉHO DIELA

Cena výtvarného diela je dostupná na vyžiadanie zaslaním e-mailovej správy prostredníctvom cenového formulára na webovej stránke alebo telefonicky. Cena výtvarného diela je konečná cena v mene euro a zahŕňa tiež všetky náklady predávajúceho na prípadné dizajnové poradenstvo, vrátane poradenstva na mieste realizácie. Predávajúci nie je platiteľom DPH. 

PLATBA

Platba sa uskutočňuje bankovým prevodom do 7 pracovných dní od zaslania faktúry kupujúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo faktúry.

DOPRAVA

Doprava výtvarného diela vrátane poštovného a balného je zdarma, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodne inak. Doprava sa uskutočňuje prostredníctvom dopravných spoločností ako poistená zásielka, výtvarné dielo predávajúci expeduje bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní odo dňa pripísania sumy faktúry na účet predávajúceho.

AUTORSKÉ PRÁVA

Výtvarné dielo je vyhotovené v jedinom origináli. Na výtvarné dielo sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj medzinárodných dohôd o ochrane práv autorov. Zachováva sa výhradné právo autora na vyhotovenie záznamu výtvarného diela a jeho publikovanie na komerčné účely aj po jeho zakúpení kupujúcim.

 

Výtvarné dielo je podpísané autorom (čelo alebo bočnica) a jeho súčasťou je certifikát originality, ktorý potvrdzuje, že dielo je vyhotovené ručne autorom v jedinom origináli. Autorské práva v zmysle platnej právnej úpravy sa vzťahujú aj na obsah internetových stránok vrátane všetkých zobrazení na nej umiestnených. Obsah stránok je určený len k prezeraniu, nie je povolené zhotovovať a šíriť kópie akýchkoľvek zobrazení na stránkach s výnimkou vyhotovovania kópií určených pre osobné a nekomerčné použitie. Akékoľvek fyzické kopírovanie výtvarného diela je zakázané.


CERTIFIKÁT ORIGINALITY

Certifikát originality je dodávaný ako súčasť výtvarného diela. Certifikát originality potvrdzuje, že dielo je vyhotovené ručne autorom v jedinom origináli. Obsahuje názov výtvarného diela, identifikačné číslo,  výtvarný štýl, informáciu o použitých farbách, podkladovom materiáli a  jeho rozmeroch. Certifikát originality obsahuje vlastnoručný podpis autora výtvarného diela v jeho pseudonyme.
 

PREBRATIE VÝTVARNÉHO DIELA & REKLMÁCIA

Kupujúci je povinný dodané výtvarné dielo prehliadnuť pri jeho prevzatí od dopravcu. V prípade zistenia mechanického poškodenia výtvarného diela alebo obalu zásielky (roztrhaný, rozmočený alebo inak poškodení obal) je kupujúci povinný s dopravcom vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zásielka je vždy poistená. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy výtvarného diela kupujúcemu nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu a po neprebratí zásielky bude kupujúcemu vrátená uhradená suma faktúry najneskôr v lehote 7 pracovných dní.

 

V prípade akéhokoľvek problému s dopravnou spoločnosťou nás prosím, čím skôr informujte telefonicky alebo e-mailom s uvedením vzniknutého problému, Vašich kontaktných údajov a čísla faktúry.

 

O zistení nedostatkov iných ako spôsobených dopravcom je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať predajcu telefonicky alebo písomne e-mailom v lehote do 3 pracovných dní od prevzatia umeleckého diela. s uvedením vzniknutého problému, Vašich kontaktných údajov a čísla faktúry. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú neodborným používaním výtvarného diela, vonkajšími udalosťami a chybným zaobchádzaním. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho najneskôr do 3 pracovných dní od informovania podľa predchádzajúcej vety o spôsobe vybavenia.

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia umeleckého diela. Odstúpením kupujúceho od zmluvy dochádza k zániku kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť výtvarné dielo predávajúcemu nerozbalené v pôvodnom obale, nepoužité a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Výtvarné dielo je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a ako poistená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný prevziať výtvarné dielo späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného výtvarného diela predávajúcim, cenu zaplatenú za výtvarné dielo podľa faktúry.

ODSTÚPENIE PREDÁVAJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že mu nebola uhradená suma faktúry kupujúcim do 7 pracovných dní od zaslania faktúry kupujúcemu.
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ webového sídla www. plumgaleria.sk alebo www.obrazy-predaj.sk (ďalej len "portál")/predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje potenciálneho zákazníka alebo kupujúceho spojené s objednávkou, ktoré sú nevyhnutné pre jej spracovanie a vyhotovenie súvisiacich dodacích, platobných a účtovných dokladov a pre doručenia diela, nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a nevyužíva ich na marketingové účely, chráni ich pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím a nahliadnutím tretích osôb a využíva len na tieto uvedené účely a účely archivácie podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia GDPR.  Poskytnutie osobných údajov potenciálnym zákazníkom alebo kupujúcim je dobrovoľné a súhlas na ich spracovanie sa vyjadruje prostredníctvom formulára uvedeného na portáli explicitne "A" ako súhlas alebo "N" nesúhlas. Ak potenciálny zákazník alebo kupujúci nesúhlasí so spracovaním jeho osobných údajov alebo takýto súhlas odvolá, prevádzkovateľ portálu/predávajúci nebude spracovávať takéto osobné údaje alebo ukončí spracovanie týchto osobných údajov. Potenciálny zákazník alebo kupujúci má právo na informácie o stave spracovania jeho osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov. Ak potenciálny zákazník alebo kupujúci komunikuje s prevádzkovateľom portálu alebo si objedná obraz inak ako prostredníctvom portálu, jeho osobné údaje sú spracované len na vyššie uvedené účely v súlade s vyššie uvedených zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR, kedy sa súhlas nevyžaduje.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak predávajúci nemôže objednané výtvarné dielo dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 7 pracovných dní mu vrátiť zaplatenú cenu za výtvarné dielo podľa faktúry.

 

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho. Tieto podmienky predaja a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike ako aj medzinárodných dohôd o ochrane práv autorov. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto podmienok predaja v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
 

ÚČINNOSŤ

Tieto podmienky predaja a ich dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.02.2021.

P  L  U  M

BY

G A L L E R Y

ART

L U X U R Y

DESIGN

EN

ORDER
Ordering a final art-work there is made a contract of sale between the seller and the buyer. To order an art-work it is necessary to place an order in person or send an ordering message to us via the post or e-mail, it includes identification of the buyer, i.e. full legal name of the buyer, shipping address and contact, e.g. telephone number or e-mail. After ordering, we send the message, e.g. via e-mail reply confirming the buyer of the order and invoice. Perform the order, the buyer agrees unreservedly with these terms of sale. In case of customized creating final contract begins to apply after the takeover and payment of the invoice of the customized art-work; to this moment the order is non-binding for the customer.

PRICE OF ART-WORK
Price of an art-work is available on demand by sending the message to the seller via an e-mail through price information form on a website or via a phone call. Price of an art-work is the final price in euro, including all advisory services provided, within the services provided at the premisses of the purchaser. Seller is not a payer of VAT.

 

PAYMENT
Payment shall be made by bank transfer within 7 working days after the invoice is sent to the buyer. Variable symbol indicating the invoice number.

 

SHIPPING
Transportation of an art-work, including shipping and handling is free, unless the seller and purchaser agree otherwise. Shipping is done through transport companies including insurance of an item. The seller shipped art-work immediately, but no later than within 5 working days from the date of crediting the amount of the invoice to the seller.

 

COPYRIGHT
An art-work is made in a single original. An art-work is subject to the provisions of Law No. 618/2003 Coll. on copyright and rights related to copyright (Copyright Act), as amended, as well as international agreements on the protection of authors' rights. It retains the exclusive right of author to make a record of the art-work and its publication for commercial purposes after its purchase by the buyer.

An art-work is signed by the author (front or side) and includes a Certificate of Originality which affirms that the art-work is made by hand by the author in a single original. All rights under applicable legislation apply to the content of websites, including all views situated on it. Site content is intended only for viewing, not allowed to make and distribute copies of any views on sites with the exception of duplication or intended for personal and non-commercial use. Any physical copy of the art-work is prohibited.

 

CERTIFICATE OF ORIGINALITY
Certificate of Originality is supplied as part of an art-work. Certificate of Originality is confirming that the art-work is made by hand by the author in a single original. Contains the name of the art-work, identification number, artistic style, information on the colors, the background and its dimensions. Certificate of Originality contains the handwritten signature of the author in his work pseudonyme.

 

RECEIPT OF ART-WORK & COMLAINTS
The buyer is obliged to inspect delivered art-work in its receipt from the carrier. In the event of mechanical damage of an art-work or container loads (torn, soaked or otherwise damaged packaging) the buyer is obliged to make a record with the carrier of the damage, which shall be signed together with a representative of the carrier. The consignment is always insured. Liability for damage during transportation of an art-work bears a carrier. On the basis of the record and in case of failure to receipt the consignment, the amount of the invoice paid by buyer will be returned to the buyer no later than 7 working days.

In case of any problems with the shipping company, please, please as soon as possible call or e-mail stating the problem is, your contact details and invoice number.

On deficiencies not caused by carrier the purchaser shall without undue delay and no later than 3 working days of receipt of an art-work inform the seller in writing, by telephone or e-mail, indicating the problem is, contact details and invoice number. Seller is not liable for damage caused by improper use of an art-work, external events and incorrect treatment. The seller is obliged to inform the buyer within 3 working days of the notification under the preceding sentence about how to respond.

 

BUYER'S WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE CONTRACT

Buyer is entitled, without giving any reason to cancel the contract within 14 working days of receipt of the art-work. Withdrawal of the contract from buyer causes termination of the contract and buyer is obliged to return the art-work to the seller unwrapped in the original packaging, unused and with proof of the purchase from the seller (invoice). Finally, the art-work should be sent to the address of the seller and using the insurance of an item (seller shall not be liable for any loss or damage during shipment). The costs of returning are paid by the buyer.

In the event of termination of the contract the seller is obliged to receipt the art-work and pay back to the buyer at the latest within 7 working days of receipt of the returned art-work by the seller, the price paid for an art-work listed in the invoice.

 

SELLER'S WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE CONTRACT
Seller reserves the right to cancel the order if the amount of the invoice had not been paid by the buyer within 7 working days after the invoice was sent to the buyer.

 

PRIVACY POLICY
Operator of the web www.plumgaleria.sk or www.obrazy-predaj.sk (hereinafter "portal")/seller declares that all personal information - data of potential client or buyer associated with the buyer's order, which are necessary for the processing and execution related to delivery, payment and accounting documents and for shipping of order are not published, or made available to the third parties and are not used for marketing purposes and are protected from damage, destruction, loss or misuse or third party access and are used only for these purposes and for archivation according to the Act No 18/2018 Coll. on the protection of personal data and to the GDPR regulation. The provision of personal data by the potential client or buyer is voluntary and the consent is explicitly given as "Y" for agreement or "N" for disagreement through the form used in this portal. If potential client or buyer does not agree with his/her personal data processing or withdraw his/her consent, operator of the portal/seller will not process the personal data or will terminate to process the personal data. Potential client or buyer has the right to be informed about the state of processing of his personal data, the right to a copy of data that are subject to processing, rectification of inaccurate or outdated personal data during processing, the right of disposal of personal data, if the purpose of their processing was fulfilled, right under free written request object to the use of his personal data. When potential client or buyer communicates with the operator of the portal or he/she orders the work of art other way as using this portal, his/her personal data are processed only for upper mentioned purposes in line with the mentioned Act on the protection of personal data and GDPR regulation, when the consent is not needed.

 

FINAL PROVISIONS
If the seller can not deliver the ordered art-work, he is obliged to inform the buyer immediately and within 7 working days return the price of an invoice paid for an art-work.

Seller is not liable for failure to deliver orders for technical reasons that are not on seller´s side. These sale conditions and any sales contracts concluded on the basis thereof shall be governed by the applicable law in the Slovak Republic as well as international agreements on the protection of authors' rights. Seller and Buyer agree to fully recognize the electronic form of communication, especially through electronic mail and the internet network as a valid and binding upon both parties. By sending electronic order buyer unreservedly accept all provisions of these terms of sale in force at the time of sending the electronic order.

EFFECTIVENESS
These conditions of sale inad its supplements shall come into force and effect on 02.02.2021.

HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page